Slider
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายวัลลภ เอี่ยมมะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นางสุกัญญา ศิริชุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564-2565
25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตรย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online)
25 พฤษภาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ของสำนักงานคณกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Preparing for University Protject:Pre-U Project)

ประกาศ

12 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
12 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
12 กรกฎาคม 2564 การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)
25 พฤษภาคม 2564 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
25 พฤษภาคม 2564 การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 พฤษภาคม 2564 การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

เผยแพร่ผลงาน

ข่าวสารกลุ่มงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

 

2021

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สสวท.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โรงเรียนประชารัฐ
OBEC Channel
Slider