คู่มือประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน
คู่มือประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
แบบประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบประเมินสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แนวทางการคัดเลือกตามสถานการณ์โควิด (COVID-19)