หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ 0206.2-ว13 ลว 26 พ.ย. 2562(โอนข้าราชการครูในกระทรวงศึกษาฯ)