ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ตั้งอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรี ที่อยู่ 118 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-510648 - 49
เบอร์ติดต่อภายใน
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101

กลุ่มนโนบายและแผน ต่อ 102
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 103
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 103
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 104

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 105
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ต่อ 106
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 107
กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 108
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 109
โทรสาร 036-510692
Email : saraban@sesasingthong.go.th