การเปิดเผยข้อมูล ปี 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment