กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email : saranrid6300@gmail.com
นางสาวขวัญฤทัย สินสอน
พนักงานราชการ
นายธนกฤต อินทร์หมุด
ลูกจ้างชั่วคราว