กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางญาณิศา แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนัยนา กันภัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ