กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวญาณิศา แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Email : yanisa6451@hotmail.com
นางนัยนา กันภัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ