กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางญาณิศา แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์ 083 025 2145
Email : yanisa6451@hotmail.com
นางนัยนา กันภัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ