ผู้บริหาร

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
โทรศัพท์ 090 915 6489
Email : pisut@secondary5.go.th

 

นายวัลลภ เอี่ยมมะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
โทรศัพท์ 080 991 0855
Email : wallopeamma@gmail.com
นางสุกัญญา ศิริชุม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
โทรศัพท์ 081 277 3969
Email : asukanya2015@gmail.com
นายสัมฤทธิ์ กอไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
โทรศัพท์ 093 137 0653
Email : success517@gmail.com