ผู้บริหาร

ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Email : vmungnaglang@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 105

 

นายสุรินทร์ นามอยู่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Email : surinnamyou13@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 112
นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
Email : math.klunpat@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 113

 

นางกมลชนก ศรีภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : tew.kamolchanok@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 101
นางสาวอุสา กลับหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Email : usa.18112507@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 102
นางอรุณี กลับดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Email : aru.klub_1412@hotmail.com
โทร 036510648 ต่อ 103
นางสุรางค์ นกสี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Email : surang1997@hotmail.com
โทร 036510648 ต่อ 104
นางบุณยนุช ธรรมสอาด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : bunyanut_th13@hotmail.com
โทร 036510648 ต่อ 109
นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : hattayak57@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 106
นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Email : wanchulee@secondary5.go.th
โทร 036510648 ต่อ 107
นางญาณิศา แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Email : yanisa6451@hotmail.com
โทร 036510648 ต่อ 103
นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
Email : pantipa.tr@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 108
นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Email : saranrid6300@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 109