วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สหอท ได้มอบหมายให้

นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ โรงเรียนอินทร์บุรี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลอินทร์บุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี และกลุ่ม อสม.