วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สหอท ได้มอบหมายให้

นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผอ.สพม.สหอท และ นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย

นางจตุพร ยาคำบรรจงแก้ว , นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท ร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

และกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)