การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ำ) กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี