พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สหอท. นำคณะทีมบริหารและบุคลากรในสังกัด สพม.สหอท. ประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน และค่านิยมของหน่วยงานให้ยึดถือ ปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ   ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง