ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ