สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้จัดทำประกาศการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง หรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จัดหาที่เรียนให้ (กรณีไม่มีที่เรียน) โดยยื่นความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 กรณี คือ

 

กรณีที่ 1 ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ทั้ง 3 ศูนย์

ศูนย์ที่ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ศูนย์ที่ 2. โรงเรียนสิงห์บุรี

ศูนย์ที่ 3. โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

กรณีที่ 2 ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง http://gg.gg/ukkg1

โดยกำหนดยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564