แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

แบบฟอร์มขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน