1. ปกคู่มือนิเทศ
2. คำนำ สารบัญ
3. เครื่องมือมาตรการรักษาความปลอดภัย
4. แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. แบบตรวจสอบเอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
6. ทักษะการสอน
7. เครื่องมือการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
8. เครื่องมือ ประกัน 61
9. แนวทางการใช้ข้อมูล O-NET