แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน