วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมแนะนำห้องสมุด กิจกรรมสักการะ      สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน กิจกรรมแนะนำห้องสำนักงานวิชาการ บริหารทั่วไป ธุรการ และการเงิน กิจกรรมแนะนำสำนักงานกิจการนักเรียน กิจกรรมถวายสักการะพระบรมรูป ร.5 กิจกรรมแนะนำห้องพยาบาล และกิจกรรมฐานความปลอดภัยโรงเรียน

 27 Total Views,  2 Views Today