วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์(E-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในส่วนภูมิภาค แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

 26 Total Views,  2 Views Today