โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่6 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 24-25 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีฟ้า 2.นางสาวมนต์นภา นาคพึ่ง 3.นายภูชิสส์ บุญเกิด 4.นายไตรทศ ผดุงลาภ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลด่าน 2.นางสาวทัศนีย์ ธีรยุทธ

 29 Total Views,  1 Views Today