วันที่ 20-22 มกราคม 2566 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับ และวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียน ตลอดจนสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จำนวน 785 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 28 Total Views,  1 Views Today