วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท ได้มอบหมายให้ ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านโปรแกรมระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.ดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยากรการอบรม

 98 Total Views,  2 Views Today