วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท ร่วมประชุมการประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 86 Total Views,  2 Views Today