วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.สหอท มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผอ.สพม.สหอท , ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ , นางจตุพร ยาคำบบรรจงแก้ว , นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สหอท และคณะวิทยากรแกนนำ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ Active Learning ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

 120 Total Views,  2 Views Today