• วันที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • วันที่ 14 มีนาคม2565 ท่านชาญณรงค์ปานเลิศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อน PISA E-learning พร้อมทั้งร่วมกำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

 102 Total Views,  2 Views Today