วันที่ 16 มกราคม 2565 นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 (พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล) ณ ห้องประชุมหอมหวล – พรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การเป็นตัวอย่างอันดี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

 138 Total Views,  2 Views Today