วันที่ 8 – 9 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นางหัทยา เข็มเพ็ชร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้จัดประชุมดังกล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Zoom Meeting

 42 Total Views,  2 Views Today

ศรีเพชร ฤกษ์การันต์ (กลุ่มนิเทศฯ)