กลุ่มกฏหมายและคดี

นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นางสาวปานนลิน หมุนนุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ
นายประเดิมชัย จริยะยรรยง
ลูกจ้างชั่วคราว