กลุ่มกฏหมายและคดี

นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทรศัพท์ 099 795 6951
Email : pantipa.tr@gmail.com
นางสาวปานนลิน หมุนนุ้ย
นิติกรปฏิบัติการ