หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Email : wanchulee@secondary5.go.th
นางสาวสุพัตรา อวยชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ