หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 089 616 0629
Email : wanchulee@secondary5.go.th
นางสาวสุพัตรา อวยชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ