กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
นางสุพิชญา ขวัญเพชร
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ
ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
ศึกษานิเทศชำนาญการ
นางจุตพร ยาคำ บรรจงแก้ว
ศึกษานิเทศชำนาญการ
นายธงชัย ศรีทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศรีเพชร ฤกษ์การันต์
ลูกจ้างชั่วคราว