กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : hattayak57@gmail.com
นางกุลยา สอาดม่วง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจตุพร ยาคำ บรรจงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศรีเพชร ฤกษ์การันต์
ลูกจ้างชั่วคราว