กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางบุณยนุช ธรรมสอาด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางริญดา สุวรรณอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกิตญดา ศิริมาตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวชนิกานต์ บุญเรือง
นักจิตวิทยา
นางฐิติรัตน์ ถาวรนา
ลูกจ้างชั่วคราว