กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางบุณยนุช ธรรมสอาด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : bunyanut_th13@hotmail.com
นางบุญประกอบ ชีวะธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางศรีสุคล พรมโส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางริญดา สุวรรณอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกิตญดา ศิริมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชนิกานต์ บุญเรือง
นักจิตวิทยา
นางสาวพัชรศิริ ทัศนศรี
พนักงานราชการ
นางฐิติรัตน์ ถาวรณา
ลูกจ้างชั่วคราว