กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรุณี กลับดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางกัลยา สุทธิศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศุภรดา โภคอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุภา ปาระบับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพิชชากรณ์ คุ้มมณี
ลูกจ้างชั่วคราว