กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรุณี กลับดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Email : aru.klub_1412@hotmail.com
นางกัลยา สุทธิศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศุภรดา โภคอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรภัทร เฉยแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวโชติกา วงษ์กระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์ชนก ขุนติ
พนักงานราชการ
นางพิชชากรณ์ คุ้มมณี
ลูกจ้างชั่วคราว