กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรุณี กลับดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 081 851 8954
Email : aru.klub_1412@hotmail.com
นางกัลยา สุทธิศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางศุภรดา โภคอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษณะ เพิงสงเคราะห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรภัทร เฉยแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางพิชชากรณ์ คุ้มมณี
ลูกจ้างชั่วคราว