กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอุสา กลับหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 089 644 2686
Email : usa.18112507@gmail.com
นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล
ลูกจ้างชั่วคราว