กลุ่มนโยบายและแผน

นางอุสา กลับหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล
ลูกจ้างชั่วคราว