กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอุสา กลับหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Email : usa.18112507@gmail.com
นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิราภรณ์ บุญประกอบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุวรรณณา พวงลัดดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉรา หวลอาวรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน