กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสุรางค์ นกสี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Email : surang1997@hotmail.com

 

นางสาววรรณวนัช พวงนัดดา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา รอดภัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวณภัทร ประสพธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวยลดา ศรีชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจิรัฐติกาล พืชพันธ์ุ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวชญาดา ทรัพย์เจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว