กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสุรางค์ นกสี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

นางสาววรรณวนัช พวงนัดดา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางรุ่งทิวา รอดภัย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวณภัทร ประสบธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางทัชชา เรือนงาม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวยลดา ศรีชมภู
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวจิรัฐติกาล พืชพันธ์ุ
ลูกจ้างชั่วคราว