กลุ่มอำนวยการ

นางกมลชนก ศรีภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์ 081 947 6092
Email : tew.kamolchanok@gmail.com

 

นางสาวนุชรี ด้วงสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส ปลิวมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวินัย ขำศรี
ช่างไฟฟ้าชั้น 3
นายประเมิน กลมปั่น
ช่างไฟฟ้าชั้น 3
นายชนิน ชูแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายสุชีพ วันอังคาร
พนักงานราชการ
นายวัชรกิจ วิหารธรรมเม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางมะยม สาลี
ลูกจ้างชั่วคราว
นายยงยุทธ อู่คชสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นายบุญธเนศ แจ่มกระจ่าง
ลูกจ้างชั่วคราว