กลุ่มอำนวยการ

นางกมลชนก ศรีภักดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : tew.kamolchanok@gmail.com
โทร 036510648 ต่อ 101

 

นางสาวนุชรี ด้วงสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางนันท์นภัส ปลิวมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปิยธิดา แม้นบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวินัย ขำศรี
ช่างไฟฟ้า 4
นายประเมิน กลมปั่น
ช่างไฟฟ้า 4
นายชนินทร์ ชูแก้ว
ช่างสี 4
นายสุชีพ วันอังคาร
พนักงานราชการ
นายวัชรกิจ วิหารธรรมเม
ลูกจ้างชั่วคราว
นายณัฏฐ์พงษ์ มานะโสภากุล
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวชญาดา ทรัพย์เจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายยงยุทธ อู่คชสาร
ลูกจ้างชั่วคราว
นางศิริกาญจน์ ฤกษ์อรุณ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายบุญธเนศ แจ่มกระจ่าง
ลูกจ้างชั่วคราว