วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอวิเศษชัยชาญ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ แบบ On Site ตามมาตรการ การเปิดสถานศึกษาปลอดภัย Sandbox : Safety Zone in School ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”