วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ดร.สุชาติ ทองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประธานกรรมการ นายอารักษ์ อินทร์พยุง รองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเสนาะ อำไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุวรรณา วัชรอาภาไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองศึกษา เทศบาลตำบลป่าโมก นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กรรมการ และนางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”