กำหนดการเปิดการเรียนการสอน แบบ On site (มาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้ว พร้อมรับการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 Antigen test kit (ATK) ในวันนั้น
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้เรียนในรูปแบบ On line, On demand หรือ On hand
#หากผู้ปกครองมีความกังวลในการให้นักเรียนมาเรียน on site นักเรียนสามารถเรียนในรูปแบบ On line, On demand หรือ On hand โดยนับเป็นวันเรียนปกติ ให้แจ้งความประสงค์กับครูที่ปรึกษาได้โดยตรง
Latest posts by โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม (see all)