วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายนพดล ชาวนาผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และนางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ. สพม.สหอท. เป็นประธานการประเมิน นายประสงค์ กลัดแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และนายมงคล บกสกุล เป็นกรรมการ ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม