วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ติดตามความพร้อมโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งนายบรรจบ เฉลยมรรค ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในส่วนของพิธีการ การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันพุธที่ 17 พ.ย.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย