📝วันจันทร์ ที่๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  ได้รับความอนุเคราะห์
จากโรงพยา
บาลป่าโมก ในการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ   ตามโครงการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของกระทรวศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนที่มีอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖ ขอขอบคุณโรงพยาบาลป่าโมกที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีน และ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการฉีกวัคซีนในครั้งนี้

 6 Total Views,  2 Views Today