วันที่​ 13 ตุลาคม 2564  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายพยาบาล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย​ ดร. มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน​ ฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1-6 ฉีดวัคซีนโควิด19​ (Pfizer)  โดยมีกำหนดการดังนี้  ม.1 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ม.2 เวลา 09.00 -10.00 น.  ม.3 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ม.4 เวลา 11.00 – 12.00 น.  ม.5 เวลา 12.00 – 13.00 น.  ม.6 เวลา 13.00 – 14.00 น.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ ณ โดมอเนกประสงค์​ ของโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ