วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำโดย ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางแสงเดือน  เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร นายทินกร เอนก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันดำนาปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1(หอมปทุม) ณ แปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ต่อไป