วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 7 ท่าน ดังนี้  1.ครูสุมาลี  มีสกุล  2.ครูอัญชดา  เขียวอุไร 3.ครูเกศริน  ยิ้มช้อย  4.ครูรติพร  นารถสกุล  5.ครูงามเนตร  ชินะตังกูร  6.ครูปิ่นนรี  พานเข็ม  7.ครูวินิดา คหกิจไพศาล