วันที่ 1- 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นำโดย ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สหอท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยบันได 6 ขั้น แก่ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด สพม.สหอท