โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม รับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ฯ

วันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาวขวัญดาว พิมพ์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับโรงเรียน ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม