โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(COVID-19)

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(COVID-19)

จากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(COVID-19) วันนี้โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมได้จัดการจ่ายเงินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยเป็นเด็กนักเรียนประจำพักนอนเวลา 09.00 -12.00 น.  และเด็กนักเรียนไป-กลับเวลา 13.00 -16.00 น.  ทางโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด