ว.ศ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร พร้อมคณะครู โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ พร้อมคณะทีมงานของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ มาชี้แจงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการส่งโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ”