โรงเรียนทองเอนวิทยา “มอบทุนตั้งใจเรียน”

โรงเรียนทองเอนวิทยา ดำเนินการมอบทุนการศึกษา ทุนตั้งใจเรียน จำนวน 47 ทุน ทุนละ 500 บาท ให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต และเสริมสร้างกำลังใจให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอในช่วงการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)