ว.ศ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับรางวัล Best Practice

ประเภทผลงาน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประกอบด้วย  1.นางสาวสุมาลี มีสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.นางประชุม อ้วนแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3.นางสาวปราณี พ่วงทองคำ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4.นายเมธา โตสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
5.นางสาวบาจารีย์ รอดสุด ได้เกียรติบัตร
6.นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์ ได้รับเกียรติบัตร
7.นายปฐมพร กิ่งแก้ว ได้รับเกียรติบัตร